CPB Centres Salut Mental


La Comunitat Terapèutica Clínica Llúria és un centre per a persones adultes amb trastorns psíquics, on els pacients resideixen, seguint el programa terapèutic acordat en cada cas. L'equip assistencial té present, atén i orienta terapèuticament el conjunt de la problemàtica individual i familiar que ha determinat la indicació d'ingrés.

A més de l'assistència psicofarmacològica, psicoterapèutica i d'orientació de la família, adquireix un especial valor la mediació de les relacions interpersonals establertes en el si de la col•lectivitat. Amb aquesta finalitat estan programades una sèrie d'activitats individuals i grupals que, des de l'atenció de les necessitats quotidianes, fins a la realització de tasques creatives, formatives i lúdiques, fomentin les actituds d'adaptació i d'integració psicosocials.

Cartera de serveis:

- Programa post aguts per a pacients procedents d'una unitat d'hospitalització d'aguts que precisin prosseguir en règim d'ingrés el procés terapèutic inicial de cara a la seva estabilització simptomatològica. Es tracta d'un programa d'acollida àgil amb objectius acotats en el temps.
- Programa TLP ofereix elements de diagnòstic, de pronòstic i de procés terapèutic específicament indicats en aquest tipus de casos, i que estan desenvolupats per professionals especialitzats de l'equip assistencial.
- Programa integral d'atenció als trastorns psicòtics amb l'objectiu de fomentar tant l'estabilització clínica del pacient com les estratègies psicoterapèutiques i rehabilitadores que permetin la seva recuperació i reinserció.

La Comunitat Terapèutica Clínica Llúria està integrada al SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya del CatSalut).

Per a més informació truqueu al tel. 93 488 21 42

Cap de Servei: Dr. Ignasi Sánchez
Treballadora Social: Sra. Eva García